Noter İşlem Ücretleri 2020

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Noter Ücreti

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusu olan kişinin, bakım alacaklısı olan kişi ölünceye dek ona bakma ve onu koruma görevini üstlendiği bir sözleşme türüdür. Bu sözleşmeye göre; bakım alacaklısı olan kişi, bakım borçlusu olan kişiye mal varlığının bir kısmını ya da tamamını ona devretmektedir. İki taraflı olarak hazırlanarak onaylanan ölünceye kadar bakma sözleşmesi, iki taraf […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

Menkul Mallarda Hibe Sözleşmesi Noter Ücreti

Menkul mallarda hibe sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi kapsamında mülkiyetin devredilmesini sağlamaktadır. Bu sözleşme Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenmekte olup, bağışlayan kişinin malvarlığı üzerinden bağışlanan kişiye karşılıksız kazanım sağlama olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, henüz kazanılmamış olan bir hak üzerinden feragatta bulunmak ya da mirası reddetmek söz konusu değildir; bağışlama sözleşmesi kapsamında yer almamaktadır. Yeni düzenlenen Borçlar Kanunu’na göre […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

Sulhname Noter Ücreti

Sulhname, uygulanmasında sorun çıkabilecek olan bir akdin hakeme ya da mahkemeye gidilmesine gerek kalınmadan, konunun muhatapları arasında sulh yoluyla giderilmesini sağlayan düzenleyen bir belgedir. Kısacası sulhname, anlaşmazlıklar söz konusu olduğunda yani fikir birliği sağlandığında, tarafların resmi makamlara başvurmasına gerek kalmaması durumudur. Böylelikle sorunlar kişiler arasında halledilmekte; yasal sürecin maddi ev manevi yıpratıcı etkilerinde korunmuş olunmaktadır. […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

İbraname Noter Ücreti

İbraname, bir işçinin çalışmakta olduğu işten ayrılırken imzaladığı, işe girerken yapılmış olan iş sözleşmesi ve İş Hukuku’ndan kaynaklanan tüm alacak ve haklarını aldığını gösteren bir belgedir. Günümüzde bu belgelerin geçerlilik şartlarına uygun olarak hazırlanmaması çoğu zaman işçilerin, çoğu zaman da işverenlerin zarar görmesine neden olmaktadır. Dolayısı ile ibraname belgelerinin İş Hukuku konusunda uzman olan hukukçuların […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

Vasiyetname Noter Ücreti

Vasiyetname, kişilerin ölmeden önce mal varlıklarının akıbeti hakkında karar vermesini, mirasını kimlere hangi şartlar altında ve ne şekilde paylaştıracağı konusunda tasarrufta bulunma hakkını tanıyan belgelerdir. Kişiler, vasiyetname düzenleme kaydıyla mal varlığının paylaştırılması konusunda işlem yapabilmektedir. Fakat bu işlemin geçerli olabilmesi ve vefat durumundan sonra sorun çıkmadan uygulanabilmesi için konuda uzman olan hukukçulardan danışmanlık alınmalı ve […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

Fesihname Noter Ücreti

Fesihname Fesihname, hukuksal çerçevede bir sözleşmeye son verildiğini ortaya koyan belgedir. Fesih işlemi, söz konusu bir anlaşmanın geçersiz kılınması, sonlandırılması ve kaldırılması anlamlarına gelmektedir. Bu fesih işlemi, tarafların karşılıklı olarak bir uzlaşıya varıp anlaşma sağlanarak yapılabileceği gibi tek taraflı olarak da gerçekleşebilmektedir. Fakat bir anlaşmanın tek taraflı olarak fesih edilmesi, bazı hukuksal zorunluluklara ve yaptırımlara […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

Noterden İhbar Çekme Ücreti

İhbar çekme, ihbarname yani bir diğer ismi ile ihtarname çekme işlemidir. Çeşitli hukuki konular kapsamında gerçekleştirilen bu eylem, noterler aracılığı ile yapılmaktadır ve resmi bir işlemdir. İhbarname aracılığı ile kişiler, bir takım hukuki işler çerçevesinde konuya muhatap olan kişilere haber vermek, bilgi vermek amacıyla yaklaşabildiği gibi aynı zamanda bu yöntemle alacaklarının ödenmesini, hakkının verilmesini de […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

Satış Sözleşmesi Noter Ücreti

Gayrimenkul satış sözleşmesi, tam adı ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi resmi bir belge olup, taşınmaz malların ileri tarihte satışına teminat olarak hazırlanan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, taşınmazın sahibi yani satıcı tarafından belirlenmiş olan bir bedel karşılığında, belirlenen şartlar çerçevesinde ve ileri tarihte yapılması planlanan gerçek satışı amaçlamaktadır. Ön sözleşme olarak hazırlanan bu belge, gerçek satış […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

Vekaletname Noter Ücreti

Vekaletname verme işlemi, bir kişinin tercih ettiği başka bir kişiyi, resmi işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yazılı olarak yetkilendirmesi işlemidir. Vekâletname aracılığı ile kişiler, başka kişileri kendi adına bir takım işleri gerçekleştirmek üzere yetkilendirebilmektedir. Günümüzde genel vekâletname ve sınırlı yetkili vekâletname olmak üzere iki farklı vekâletname türü bulunmaktadır. Bir kişinin vekalet verebilmesi için akıl sağlığının yerinde olması […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

Noterden Protesto Çekme Ücreti

Protesto, değerli evrak niteliği taşıyan borç senetlerinin ödenmemesi durumunda, özel bir şekil ve biçime bağlı kalarak hazırlanan bildirimlerdir. Bu bildirim, hukuki bir nitelik taşımaktadır ve protestoların amacı; borçlu olan kişinin borcunu ödemesini sağlamaktır. Protesto işlemleri, kambiyo senetleri hakkında bir işlem söz konusu olduğunda uygulanmaktadır ve poliçe, bono ve çekler bu kapsam içerisine girmektedir. Poliçe kabul […]